Trestní stíhání advokátů

Autor: Aleš Rozehnal  

 

Česká advokátní komora přijala usnesení, kterým protestuje proti postupům policejních orgánů a státních zastupitelství, jimiž kriminalizují jednání advokátů spočívající v tom, že poskytují právní služby. V konkrétním případě, na který usnesení upozorňuje, měla trestná činnost advokáta spočívat v tom, že poučil osobu předvolanou k podání vysvětlení, že není povinna vypovídat.

Represivní složky státu si trestní stíhání advokátů oblíbily. Dobře totiž vědí, že je svým postupem paralyzují a zbaví se tak nepříjemného protivníka

Advokáti většinou nejsou stíhání jako hlavní pachatelé, ale jako pomocníci svých klientů. Tyto případy jsou ale varovným signálem, že se systémem spravedlnosti není něco v pořádku.

Hlavní úlohou advokátů je právní pomoc klientům. Trestní stíhání advokátů za pomoc klientům ohrožuje elementární základy právního státu

Fakticky například znehodnocuje ochranu advokátního tajemství a možnost zvolit si svého obhájce. Pokud je advokát stíhán společně se svým klientem, nemůže ho samozřejmě v dané věci zastupovat před soudem. Prostřednictvím advokáta se také policie často snaží získat důvěrné informace týkající se klienta, a to povětšinou prohlídkou prostor advokátní kanceláře.

Je totiž vysoce pravděpodobné, že klient bude mít u advokáta uloženy citlivé a důvěrné dokumenty, ke kterým by policie jinak legálně nemohla získat přístup. V advokátní kanceláři bývá také archivována důvěrná komunikace mezi klientem a advokátem. Pokud je taková komunikace zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, stává se právo na spravedlivý proces a právní ochranu iluzorní.

Trestní stíhání advokáta za pomoc klientovi je zásadním útokem na demokratický právní systém. Z povahy věci vzniká i konflikt zájmů mezi klientem a jeho advokátem, protože tento konflikt je vztahu hlavního pachatele a pomocníka pachatele imanentní. V rámci své obrany tak musí advokát často zradit jednu z nejdůležitějších zásad své profese, a to loajalitu ke svému klientovi

Trestní stíhání advokáta je velmi účinným nástrojem zastrašení advokáta a jeho odstranění z případů, kde podle policie či státního zastupitelství komplikuje těmto orgánům činnost přílišnou obranou svého klienta.

Advokacie spočívá zejména ve službě při nalézání a uplatnění práva, čímž advokáti přispívají ke spravedlnosti v celé společnosti.

Pokud budou advokáti ze systému spravedlnosti vytlačováni či zastrašováni, sníží se tím ochrana práv všech, a to i těch, kteří jsou současnému represivnímu tažení proti advokátům nakloněni

Advokát potřebuje k výkonu své profese oborné znalosti, respekt a prestiž. Pokud je trestně stíhán, respekt a prestiž ztrácí, a stává se z něj občan druhé kategorie.

Je tristní, že si závažnost celé situace neuvědomují média

Některá z nich dokonce působí jako prodloužená ruka, popř. tiskový orgán represivních složek. Jako by ztratila své demokratické instinkty a neuvědomila si, že příště budou na řadě ona. Své by o tom mohli vyprávět novináři, kteří se odvážili práci státních zástupců a policistů kritizovat.

Trestat advokáty za výkon jejich profese bude v konečném důsledku škodlivé pro celou společnost, protože takový postih bývá většinou předzvěstí nástupu policejního státu

Je cenné, že si Česká advokátní komora toto nebezpečí uvědomuje.

 

Jde o názor autora, nikoli legalTV