Aby mohla být pohledávka věřitele v insolvenčním řízení uspokojena, je třeba ji řádně a včas přihlásit.

Jak v případě řešení úpadku dlužníka konkursem, tak reorganizací či oddlužením, je třeba (až na zákonné výjimky) přihlášku pohledávky podat k insolvenčnímu soudu ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku.

 

Petr Veselý

advokát – partner

ZIZLAVSKY

 

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Pro zachování lhůty postačí, pokud je přihláška pohledávky poslední den lhůty předána orgánu, který má povinnost jej doručit (zpravidla pošta).

Osoby, kterým byla zřízena datová schránka, jsou povinní zasílat přihlášku pohledávky v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři. Formulář pohledávky je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz pod následujícím přímým odkazem: Formuláře – ISIR – Insolvenční rejstřík (1.9.0.0) (justice.cz).

Věřitelé často nepostupují správně při práci s formulářem přihlášky pohledávky.

Předně je třeba dbát na to, aby věřitel vždy vyplňoval nejnovější verzi přihlášky pohledávky. K dnešnímu dni je aktuální verze 1.4.0 zveřejněná dne 12.5.2021. Kupříkladu Krajský soud v Ostravě již na používání neaktuálních verzí formuláře poukázal ve svém sdělení zveřejněném na webových stránkách soudu, kterým upozorňuje, že nebude-li přihláška podána na novém formuláři, očekávat, že věřitel bude usnesením vyzván k odstranění vad své přihlášky tak, aby ji podal na novém formuláři a pokud tak ani přes výzvu soudu neučiní, bude přihláška pohledávky odmítnuta. Pouze při použití aktuálního formuláře totiž dochází k vytvoření datové vrstvy, která je nezbytná pro strojové zpracování přihlášky.

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že interaktivní PDF formuláře lze otevřít a vyplňovat přímo v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11. Pokud je využíván jiný prohlížeč, než Internet Explorer 11, je postup následující:

Formulář nejprve uložte do Vašeho počítače. Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit jako…“, „Uložit odkaz jako…“ (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

Prosím věřitele, aby při uplatňování pohledávek dbaly na výše uvedené instrukce a postupovali při práci s formulářem přihlášky výše popsaným způsobem. Přispějí tak k urychlení a zjednodušení insolvenčních řízení a eliminují riziko, že jejich přihláška bude z formálních důvodů odmítnuta.

Autor: Petr Veselý