Advokát nie je povinný v Slovenskej republike odmietnuť poskytnúť právnu službu osobe z tzv. sankčných zoznamov, resp. sankcionovanej osobe a ani o osobe, ktorá je štátnym príslušníkom určitého štátu. Pokiaľ využije svoje oprávnenie poskytnutie právnej služby takejto odmietnuť, nesmie tak urobiť iba preto, že osoba je štátnym občanom určitej krajiny alebo preto, že je sankcionovaniu osobou.

 

JUDr. Zuzana Čížová

predsedníčka pracovnej
skupiny SAK

 

 

JUDr. Peter Kerecman, Ph.D.

advokát

Advokát nie je povinný ale ani oprávnený ukončiť poskytovanie právnej služby sankcionovanej osobe iba preto, že klient je sankcionovanou osobou; oprávnený tak urobiť je iba z dôvodov podľa ZoA.


Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. j/ AML ako aj pred začatím ich poskytovania – okrem prípadov podľa § 22 AML – prijať účinné opatrenia na sledovanie, ktoré osoby sú sankcionovanými osobami a pristupovať ako k neobvyklým obchodným operáciám k úkonu, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je sankcionovaná osoba, alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe, alebo pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa ZVM a v takých prípadoch si splniť všetky povinnosti vyplývajúce z AML ako aj zo ZVMS.

Advokát sa nikdy nesmie vedome podieľať na konaniach sankcionovaných osôb (právnych alebo iných úkonoch), ktoré smerujú k porušeniu ZVMS alebo ktoré zákazy a obmedzenia uvedené v ZVMS obchádzajú. Advokát nikdy nesmie uprednostniť vlastné záujmy pred povinnosťami vyplývajúcimi pre neho z AML a ZVMS.

To jsou závěry pracovní skupiny Slovenské advokátní komory pro advokátní věci, která vznikla pod vedením předsedkyně JUDr. Zuzany Čížovej. Hlavním autorem materiálu je JUDr. Peter Kerecman, Ph.D. Celé stanovisko je k dispozici zde.