Přihlašování ochranných známek Evropské unie (EU) se stává čím dál tím oblíbenějším. Není se však čemu divit. Proces registrace je velice jednoduchý, vše se odehrává online a rozsah ochrany je dostatečně široký s pokrytím území všech členských států Evropské unie.

Matěj Grödl

advokát – partner

AK Grödl Law

 

 

Vzhledem k širokému dosahu ochranné známky EU a vysokému počtu registrací se ovšem také zvyšuje riziko existence případné zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou. Toto pak může velmi jednoduše vyústit v námitkové řízení. Jak proces námitkového řízení u ochranných známek EU probíhá a jaké jsou možnosti obrany? Pojďme se na danou problematiku blíže podívat.

Přípustnost námitek a sdělení o námitkách

Námitkový proces je formálně upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“) a skládá se celkem ze tří fází, kterými jsou (i) podání a posouzení přípustnosti námitek, (ii) čas na rozmyšlenou a (iii) sporné řízení o námitkách.

První z nich představuje fáze podání námitek proti přihlašovanému označení k Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „Úřad“), který následně posuzuje přípustnost podaných námitek.

V této fázi Úřad zkoumá, zda jsou splněny veškeré formální náležitosti podaných námitek a zda jsou námitky postaveny na základě starší zaspané ochranné známky

Aktivní obrana přihlašovatele v této fázi ještě neprobíhá a svou úlohu zde plní především Úřad, který přípustnost námitek vyhodnocuje. Pokud Úřad v této fázi zjistí, že starší právo, na jehož základě jsou námitky podány, není patřičným způsobem určeno, budou námitky Úřadem automaticky odmítnuty jako nepřípustné.

Pokud však budou námitky shledány přípustnými a dojde k úhradě poplatku za podání námitek, zašle Úřad účastníkům námitkového řízení oznámení, ve kterém je informuje, že sporná část řízení bude považována za zahájenou dva měsíce od doručení předmětného oznámení.

V oznámení (resp. sdělení o námitkách) Úřad současně účastníkům určí lhůty, ve kterých jednak namítající může předložit skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek, a naopak přihlašovatel může v reakci na to předložit své protiargumenty a důkazy

… pokračování příště.

Autor: Matěj Grödl