Obchodní podmínky bývají využívány jak v obchodních závazcích mezi podnikateli, tak i ve vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem. Jedná se o ujednání o právech a povinnostech smluvních stran, která nejsou upravena v samotném textu smlouvy. Odkazem na ně je však možné dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určit část obsahu smlouvy.

 

Jiří Matzner

advokát – partner

Matzner Legal

 

Součástí smlouvy se ovšem obchodní podmínky stávají až v okamžiku, kdy s nimi zákazník projeví souhlas – tedy například podpisem smlouvy, zaškrtnutím tlačítka „souhlasím“ na webových stránkách prodávajícího atp. Obchodní podmínky v každém případě zjednodušují proces uzavírání smluv. Na co je nutné si dát pozor, aby obchodní podmínky patřičně splnily svůj účel?

Odkaz na obchodní podmínky a formy seznámení zákazníka s obchodními podmínkami

Smlouva musí obsahovat vždy jasný, srozumitelný a určitý odkaz na obchodní podmínky. Nesmí k tomu být používáno např. podstatně menší písmo či nevýrazná barva textu s cílem, aby by byl odkaz pro spotřebitele nečitelný nebo lehce přehlédnutelný. Odkaz na ně musí být obsažen v textu smlouvy, což zejména u e-shopů znamená, že na ně bude třeba odkázat už v objednávkovém formuláři ještě před podáním objednávky.

Samotný odkaz na obchodní podmínky však není zcela dostačující

Zákazník musí mít také možnost se s obchodními podmínkami patřičně seznámit, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Proto je nutné, aby obchodní podmínky byly zákazníkovi buď poskytnuty ještě před uzavřením smlouvy, nebo aby byly ke smlouvě připojeny. Jestliže jsou podmínky ke smlouvě připojeny, seznámení se s nimi zákazníkem se automaticky presumuje. Připojení obchodních podmínek ke smlouvě je proto jedním z jednodušších a přímočařejších způsobů, jak s nimi zákazníka dostatečným způsobem seznámit. Ne vždy je však jejich připojení ke smlouvě možné, a to především při uzavírání smluv elektronicky – typicky u e-shopů a poskytovatelů online služeb.

V takových případech by měl být do objednávkového formuláře vložen hypertextový odkaz, který po rozkliknutí umožní spotřebiteli si obchodní podmínky řádně prostudovat

V neposlední řadě je nasnadě zmínit, že obchodní podmínky a všechny jejich následující změny musí být uchovávány tak, aby byly zákazníkovi v případě potřeby přístupné k opětovnému zobrazení.

Obsah obchodních podmínek

Obsahem obchodních podmínek jsou ujednání zpravidla technického a doplňkového charakteru, která se do smlouvy zjednodušeně řečeno nevměstnají. Většinou v nich bývají obsaženy informace, kterými podnikatel plní své zákonné informační povinnosti vůči zákazníkům (především spotřebitelům) nebo specifické informace o podmínkách obchodního vztahu. V praxi tak obchodní podmínky zpravidla obsahují detailní informace o podnikateli, podrobný popis prodávaného zboží nebo poskytované služby, podrobné platební a dodací podmínky, detailní informace o právech z vadného plnění, informace o právu na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavíraných na dálku či mimo obchodní prostory, eventuálně také informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo informace týkající se ochrany osobních údajů.

Konkrétní parametry obsahu obchodních podmínek se však budou vždy odvíjet od specifik odvětví, ve kterém se smlouva uzavírá

Obchodní podmínky budou obsahovat jiné informace, pokud půjde o prodej elektroniky či spotřebního zboží a jiné informace, pokud půjde o prodej kuchyní nebo nábytku na míru. V každém případě, pokud se bude obsah obchodních podmínek lišit od ujednání obsažených ve smlouvě, popř. s nimi bude v rozporu, budou mít v takovém případě ujednání obsažená ve smlouvě vždy přednost.

Zakázaná ujednání v obchodních podmínkách

Obchodní podmínky nikdy nesmí sloužit ke skrývání nevýhodných ujednání pro spotřebitele – pokud by tomu tak mělo být, byla by podobná znevýhodňující ujednání neplatná. Mezi takováto zakázaná ujednání patří například omezení nebo úplné vyloučení práv spotřebitelů z vadného plnění, sjednání práva podnikatele bezdůvodně odstoupit od smlouvy, zatímco spotřebitel toto právo nemá, nebo ujednání o povinnosti spotřebitele uhradit poplatek za zamítnutou reklamaci.

Dále v obchodních podmínkách nesmí být obsažena jakákoliv ujednání o smluvní pokutě či obdobné sankci pro případ, že se zákazník rozhodne od smlouvy odstoupit, rovněž v nich nesmí být skrytá rozhodčí doložka nebo obsažena taková ujednání, která umožňují podnikateli zvýšit cenu, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, popř. která odkládají určení ceny až na dobu plnění

Zmíněný výčet je samozřejmě jen demonstrativní, ale obecně jsou zakázána taková ujednání, která nepřiměřeně vytváří v právech a povinnostech spotřebitele podstatnou nerovnováhu. Jestliže se takováto ujednání v obchodních podmínkách vyskytnou, budou jednoduše neplatná.

Závěr

Obchodní podmínky jsou skvělým sluhou, pokud jsou dodrženy následující základní pravidla. Hlavní smlouva musí vždy obsahovat jasný, srozumitelný a určitý odkaz na obchodní podmínky.

Zákazník musí mít možnost se s obchodními podmínkami patřičně seznámit (např. připojením obchodních podmínek ke smlouvě nebo hypertextovým odkazem na obchodní podmínky umístěným na webu), jelikož pouhý odkaz ve smlouvě k tomu není dostačující

V případě smluv uzavíraných se spotřebiteli na dálku (tj. zpravidla u e-shopů) by měly obchodní podmínky obsahovat informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, jinak se podnikatel vystavuje riziku, že spotřebitel bude moci od smlouvy odstoupit až ve lhůtě 1 roku a 14 dnů. V neposlední řadě obsahem obchodních podmínek rozhodně nesmějí být ujednání, která by sloužila k nastavení nevýhodných podmínek či povinností pro spotřebitele.

Autor: Jiří Matzner